Van Aan­zoek tot Zoen

Gefe­li­ci­teerd met jul­lie voor­ge­no­men huwe­lijk! Een heer­lij­ke tijd die aan­breekt, maar helaas soms ook een stress­vol­le. ‘Waar moe­ten we begin­nen?’ ‘Hoe krij­gen we onze idee­ën con­creet?’ Hoe behe­ren we ons bud­get?’ Alle­maal vra­gen die kun­nen opspelen.

Lees meer

Van Aan­zoek tot Zoen

Gefe­li­ci­teerd met jul­lie voor­ge­no­men huwe­lijk. Een heer­lij­ke tijd die aan­breekt, maar als wed­ding­plan­ner weet ik als geen ander dat het soms ook een stress­vol­le kan zijn voor bruids­pa­ren. ‘Waar moe­ten we begin­nen?’ ‘Hoe krij­gen we onze idee­ën con­creet?’ Hoe behe­ren we ons bud­get?’ Alle­maal vra­gen die kun­nen opspelen.

Bruid met trouwboeket in haar handen
Trouwringen op een bruiloft

Flaw­less Wed­dings
‘Omdat IEDEREEN de mooi­ste brui­loft verdient!’

Cere­mo­nie­mees­ter

Als bruids­paar zelf de brui­loft rege­len en al jul­lie gas­ten onbe­zorgd laten genie­ten van jul­lie spe­ci­a­le dag?

Wed­ding­plan­ner

Een brui­loft tot in de punt­jes gere­geld wil­len heb­ben van
A tot Z? Zor­ge­loos genie­ten van jul­lie trouwdag?

Advies­ge­sprek

Plan­nen jul­lie lie­ver zelf je brui­loft en heb­ben jul­lie een eigen cere­mo­nie­mees­ter, maar kun­nen jul­lie wat advies en tips gebruiken?

Erva­rings­ver­ha­len

Bruidspaar buiten open een groot balkon

Con­tact

Heb je inte­res­se, wil je een ken­nis­ma­kings­ge­sprek plan­nen of wil je meer infor­ma­tie? Neem dan vrij­blij­vend con­tact met mij op! Je kunt me mai­len, bel­len of vul onder­staand for­mu­lier in. Ik rea­geer altijd bin­nen 24 uur (m.u.v. zon- en feest­da­gen). Ik ben heel benieuwd naar jul­lie idee­ën en dro­men voor jul­lie spe­ci­a­le dag!

Vel­den met een * zijn verplicht.