Alge­me­ne voorwaarden

Deze voor­waar­den zijn van toe­pas­sing op alle aan­bie­din­gen en offertes/overeenkomsten van Flaw­less Weddings.

Defi­ni­ties

Gebrui­ker: Jerain de Vries-Vene­ti­aan, han­de­lend onder de naam Flaw­less Wed­dings, geves­tigd in Pur­me­rend aan de Spelt­straat 4 en inge­schre­ven in het han­dels­re­gis­ter onder KvK num­mer 76815021.
Opdracht­ge­ver: Die­ge­ne die de gel­ding van de Alge­me­ne voor­waar­den heeft aan­vaard en die de opdracht heeft ver­strekt tot het orga­ni­se­ren van een brui­loft, ver­lo­ving, jubi­le­um of ander evenement.

Arti­kel 1: Tot­stand­ko­ming en inhoud van de offerte/overeenkomst

1.1 Flaw­less Wed­dings is ten alle tij­den bevoegd om de Alge­me­ne voor­waar­den te wij­zi­gen. De laat­ste ver­sie van de Alge­me­ne voor­waar­den staat op de web­si­te.
1.2 De Alge­me­ne voor­waar­den die ver­strekt zijn bij het tot stand komen van de offerte/overeenkomst is van kracht, ten­zij arti­kel 1.1 van kracht wordt. Flaw­less Wed­dings zal de opdracht­ge­ver zo spoe­dig moge­lijk op de hoog­te stel­len van de wijziging(en).
1.3 Afwij­kin­gen op deze Alge­me­ne voor­waar­den zijn alleen gel­dig indien deze uit­druk­ke­lijk schrif­te­lijk tus­sen de par­tij­en zijn overeengekomen.

Arti­kel 2: Uit­voe­ring van de opdracht/overeenkomst

2.1 Flaw­less Wed­dings is pas ver­plicht de opdracht uit te voe­ren na ont­vangst van de onder­te­ken­de offerte/overeenkomst en na beta­ling van 25% van het totaal­be­drag zoals ver­meld staat in arti­kel 5.2.
2.2 Flaw­less Wed­dings heeft ten alle tij­den het recht om de hulp van der­den in te scha­ke­len. De kos­ten hier­voor zijn voor reke­ning van de opdracht­ge­ver en zijn niet inbe­gre­pen in het tus­sen par­tij­en over­een­ge­ko­men bedrag, ten­zij uit­druk­ke­lijk schrif­te­lijk anders over­een­ge­ko­men is.
Flaw­less Wed­dings zal de opdracht­ge­ver zo spoe­dig moge­lijk op de hoog­te stel­len als er hulp van der­den nood­za­ke­lijk is.

Arti­kel 3: Wijzigen/annuleren van de opdracht/overeenkomst

3.1 Indien er een wij­zi­ging of aan­vul­ling van de opdracht/overeenkomst wen­se­lijk of nood­za­ke­lijk is, zal dit uit­druk­ke­lijk schrif­te­lijk over­een­ge­ko­men wor­den tus­sen de par­tij­en.
3.2 Indien arti­kel 3.1 van kracht wordt, zal het over­een­ge­ko­men bedrag in de offerte/overeenkomst even­tu­eel ver­ho­gen.
3.3 Flaw­less Wed­dings heeft ten alle tij­den het recht om wet­te­lijk opge­leg­de prijs­stij­gin­gen en onver­wach­te nood­za­ke­lij­ke hoge­re kos­ten in reke­ning te bren­gen bij de opdracht­ge­ver. Deze kos­ten die­nen alleen te zijn ont­staan in het tijd­be­stek tus­sen de opdracht­be­ves­ti­ging en uiter­lij­ke uit­voe­ring van de opdracht. Flaw­less Wed­dings zal de opdracht­ge­ver hier­van zo spoe­dig moge­lijk op de hoog­te stellen.

Arti­kel 4: Mede­wer­king door de opdrachtgever

4.1 Opdracht­ge­ver dient er voor zorg te dra­gen dat Flaw­less Wed­dings zo spoe­dig moge­lijk wordt geïn­for­meerd over fei­ten en omstan­dig­he­den die in ver­band met de cor­rec­te uit­voe­ring van de opdracht van belang kun­nen zijn.
4.2 De opdracht­ge­ver brengt Flaw­less Wed­dings altijd tij­dig op de hoog­te van even­tu­e­le uit­ga­ven in ver­band met bud­get­be­wa­king.
4.3 De opdracht­ge­ver maakt ter inspi­ra­tie van the­ma voor Flaw­less Wed­dings een digi­taal mood­board of ver­strekt foto’s/afbeeldingen.
4.4 De opdracht­ge­ver ver­strekt voor de opmaak van het draai­boek en/of de trouw­pa­gi­na per­soon­lij­ke foto’s van hen en belang­rij­ke gas­ten.
4.5 De opdracht­ge­ver ver­strekt voor con­tro­le de con­trac­ten van de leve­ran­ciers.
4.6 Indien er van over­heids­we­ge ver­gun­nin­gen en of ont­hef­fin­gen ver­eist zijn ter zake van de uit te voe­ren acti­vi­teit, zorgt de opdracht­ge­ver ervoor dat deze ook daad­wer­ke­lijk aan­we­zig zijn. De kos­ten van het aan­vra­gen zijn voor reke­ning van opdracht­ge­ver.
4.7 De opdracht­ge­ver draagt zorg voor vol­doen­de beschik­baar­heid van drank (koffie/thee/fris) en een een­vou­di­ge maal­tijd voor Flaw­less Wed­dings. 

 

Arti­kel 5: Betalingstermijn/condities

5.1 Voor de dienst­ver­le­ning van Flaw­less Wed­dings zal een totaal­prijs wor­den bere­kend. Dit bedrag is vrij van BTW, excl. par­keer,- reis,- ver­voers,- en ver­blijfs­kos­ten en excl. assis­tent. Een assis­tent wordt inge­zet bij meer dan 60 dag­gas­ten, diver­se loca­ties of de inde­ling van de dag en zal, afhan­ke­lijk van het pro­gram­ma, tus­sen €300,- en €500,- zijn.
5.2 Het totaal­be­drag wordt afhan­ke­lijk van de aard van de opdracht op ver­schil­len­de wij­zen gefac­tu­reerd. Bij de (vol­le­di­ge) orga­ni­sa­tie van een brui­loft, zowel in bin­nen- als in bui­ten­land, wordt het totaal­be­drag in drie delen gefac­tu­reerd: 25% bij het tot stand komen van de offerte/overeenkomst, 50% hal­ver­we­ge de plan­ning van de brui­loft en 25% drie weken voor de brui­loft. Bij een trouw advies­ge­sprek wordt het totaal­be­drag vol­le­dig gefac­tu­reerd (100%) nadat deze heeft plaats­ge­von­den.
5.3 Bij akkoord van de offerte/overeenkomst moet bin­nen 14 dagen na dag­te­ke­ning beta­ling door de opdracht­ge­ver plaats­vin­den.
5.4 Indien de opdracht meer uren in beslag neemt dan voor­af is aan­ge­ge­ven, zal een meer­prijs in reke­ning wor­den gebracht. Deze meer­prijs is per uur en vrij­ge­steld van BTW. Bij het ver­moe­den van het over­schrij­den van het aan­tal uren zal Flaw­less Wed­dings de opdracht­ge­ver tij­dig hier­van op de hoog­te stel­len.
5.5 De door Flaw­less Wed­dings gemaak­te reis/vervoerskosten ten behoe­ve van de uit­voe­ring van de offerte/overeenkomst bin­nen Neder­land wor­den in reke­ning gebracht op basis van € 0,35 per gere­den kilo­me­ter. De reis/vervoerskosten wor­den in reke­ning gebracht zoals ver­meld staat in arti­kel 5.6.
5.6 Uiter­lijk een dag na de brui­loft ont­vangt opdracht­ge­ver een eind­fac­tuur op basis van nacal­cu­la­tie, voor de nog niet eer­der gefac­tu­reer­de kos­ten en even­tu­e­le cre­di­te­ring dan wel debi­te­ring ont­staan door wij­zi­gin­gen van de offerte/overeenkomst.
5.7 Even­tu­e­le bezwa­ren tegen (de hoog­te van) een fac­tuur schor­ten de beta­lings­ver­plich­ting voor het niet-betwis­te deel van de fac­tuur niet op.

Arti­kel 6: Aan­spra­ke­lijk­heid, vrij­wa­ring en overmacht

6.1 Indien de opdracht­ge­ver te laat, gebrek­ki­ge of geen infor­ma­tie ver­strekt aan Flaw­less Wed­dings m.b.t. diver­se uit­ga­ven die zijn gemaakt, zal deze niet aan­spra­ke­lijk zijn voor even­tu­e­le scha­de of extra kos­ten die kun­nen ont­staan. Boven­staan­de is alleen van toe­pas­sing bij bud­get­be­wa­king die
Flaw­less Wed­dings als dienst­ver­le­ning biedt en/of bij de wens van opdracht­ge­ver.
6.2 Flaw­less Wed­dings is niet aan­spra­ke­lijk voor scha­de die gemaakt is door der­den (inge­scha­keld door Flaw­less Wed­dings of opdracht­ge­ver) of door indi­rec­te scha­de. Hier­on­der wordt gevolg­scha­de en scha­de door bedrijfs­stag­na­tie ver­staan.
6.3 Indien opdracht­ge­ver aan­toont dat zij scha­de heeft gele­den door een fout van Flaw­less Wed­dings die bij zorg­vul­dig han­de­len zou zijn ver­me­den, is Flaw­less Wed­dings slechts voor direc­te scha­de aan­spra­ke­lijk tot het maxi­mum van het over­een­ge­ko­men bedrag.
6.4 Flaw­less Wed­dings is niet aan­spra­ke­lijk voor het niet uit­voe­ren van de opdracht ten gevol­ge van over­macht. Hier­on­der wordt elke tekort­ko­ming die Flaw­less Wed­dings niet kan wor­den toe­ge­re­kend ver­staan, zoals:

 • onge­val;
 • brand;
 • (werk)staking;
 • weg­o­p­ont­houd;
 • overstromingen/natuurrampen;
 • ziek­te of (kort­du­ren­de) arbeids­on­ge­schikt­heid van Flaw­less Weddings;
 • over­heids­be­slui­ten- of maatregelen;
 • sterf­ge­val­len bin­nen de fami­lie- of vrien­den­kring van Flaw­less Weddings;
 • epi­de­mie­ën of pandemieën;
 • mobi­li­sa­tie, oor­log, molest, terrorisme;
 • dag(en) van nati­o­na­le rouw.

Flaw­less Wed­dings zal ech­ter de nodi­ge maat­re­ge­lin­gen nemen, in over­leg met de opdracht­ge­ver, om de ont­sta­ne gevol­gen te beper­ken
6.5 Indien arti­kel 6.4 van kracht wordt, zal Flaw­less Wed­dings de opdracht­ge­ver hier zo spoe­dig moge­lijk schrif­te­lijk of mon­de­ling van op de hoog­te stel­len.
6.6 Flaw­less Wed­dings is niet aan­spra­ke­lijk voor bescha­di­ging of teniet gaan van beschei­den tij­dens ver­voer of tij­dens ver­zen­ding per post onge­acht of het ver­voer of de ver­zen­ding geschiedt door of namens opdracht­ge­ver, Flaw­less Wed­dings of der­den.
6.7. Indien de opdracht­ge­ver aan Flaw­less Wed­dings infor­ma­tie­dra­gers, elek­tro­ni­sche bestan­den of soft­wa­re etc. ver­strekt, garan­deert opdracht­ge­ver dat deze vrij zijn van virus­sen en defec­ten.
6.8 De opdracht­ge­ver is ver­plicht een brui­lofts­ver­ze­ke­ring af te slui­ten. Mocht de opdracht­ge­ver daar niet toe bereid zijn, dan is Flaw­less Wed­dings ten alle tij­den niet aan­spra­ke­lijk voor de even­tu­e­le finan­ci­ë­le scha­de die de opdracht­ge­ver kan lij­den als het huwe­lijk bui­ten de schuld van de opdracht­ge­ver om niet door kan gaan of ver­plaatst moet wor­den.
6.9 Flaw­less Wed­dings is niet aan­spra­ke­lijk voor het niet uit­voe­ren van de opdracht door der­den (inge­scha­keld door Flaw­less Wed­dings of opdracht­ge­ver).
6.10 Flaw­less Wed­dings is niet aan­spra­ke­lijk voor ver­lies, dief­stal en of bescha­di­ging van aan opdracht­ge­ver en/of der­den toe­be­ho­ren­de gel­den en/of zaken zoals brui­lofts­ca­deaus gedu­ren­de de uit­voe­ring van de opdracht.
6.11 Indien de opdracht­ge­ver arti­kel 4.5 niet of te laat (uiter­lijk 2 maan­den voor brui­loft) ver­strekt, dan is Flaw­less Wed­dings ten alle tij­den niet aan­spra­ke­lijk voor het niet leve­ren of nako­men van de afge­spro­ken dien­sten, mate­ri­a­len, etc. van leveranciers

Arti­kel 7: Ont­bin­ding overeenkomst

7.1 Flaw­less Wed­dings heeft het recht een over­een­komst te beëin­di­gen, indien de inhoud naar haar oor­deel de belan­gen en/of goe­de naam van haar onder­ne­ming kan scha­den.
7.2 Indien de vei­lig­heid van gas­ten, per­so­neel en/of gecon­trac­teer­de onvol­doen­de wordt gewaar­borgd of bij incor­rect gebruik van de ter beschik­king gestel­de mate­ri­a­len, heeft
Flaw­less Wed­dings ten alle tij­den het recht om af te wij­ken van de reeds geslo­ten over­een­komst.
7.3 Indien arti­kel 7.1 en/of 7.2 van kracht is, zul­len de even­tu­e­le kos­ten, ook de door Flaw­less Wed­dings inge­scha­kel­de der­den, geheel voor reke­ning van de opdracht­ge­ver zijn.
7.4 Indien opdracht­ge­ver een over­een­komst geheel of gedeel­te­lijk annu­leert, dan zul­len de door Flaw­less Wed­dings gemaak­te kos­ten, als gevolg van deze annu­le­ring, in zijn geheel door opdracht­ge­ver ver­goed wor­den met een mini­mum van 75% bij annu­le­ring tot 8 weken voor de dag van de brui­loft; 90% bij annu­le­ring 3 tot 8 weken voor de dag van de brui­loft en 100% bij annu­le­ring in de laat­ste 3 weken voor de dag van de brui­loft of bij annu­le­ring op de dag van de bruiloft.

Arti­kel 8: Klachtenafhandeling

8.1 Opdracht­ge­ver dient uiter­lijk bin­nen 4 weken na de uit­voe­rings­da­tum, schrif­te­lijk zijn klacht ken­baar te maken bij Flaw­less Wed­dings. Dit dient zo gede­tail­leerd moge­lijk omschre­ven te zijn zodat Flaw­less Wed­dings in staat is cor­rect hier­op te rea­ge­ren.
8.2 Indien de klacht gegrond is, zal Flaw­less Wed­dings de werk­zaam­he­den als­nog ver­rich­ten zoals over­een­ge­ko­men in de geslo­ten over­een­komst.
8.3 Indien arti­kel 8.1 van kracht is en arti­kel 8.2 niet meer moge­lijk of zin­vol is, zal
Flaw­less Wed­dings slechts aan­spra­ke­lijk zijn bin­nen de gren­zen van arti­kel 6.

Arti­kel 9: Geheimhouding

9.1 Zowel de opdracht­ge­ver als Flaw­less Wed­dings zijn ver­plicht tot geheim­hou­ding van ver­trou­we­lij­ke infor­ma­tie die zij, in het kader van hun over­een­komst van elkaar of uit ande­re bron, heb­ben ver­kre­gen. Infor­ma­tie geldt als ver­trou­we­lijk als dit door de ande­re par­tij is mede­ge­deeld of als dit voort­vloeit uit de aard van de infor­ma­tie. Deze ver­plich­tin­gen gel­den ook voor inge­scha­kel­de derden.

Arti­kel 10: Promotiemateriaal

10.1 Opdracht­ge­ver geeft Flaw­less Wed­dings toe­stem­ming om de naam van de opdracht­ge­ver en pro­mo­tie­ma­te­ri­aal, zoals foto’s en video­ma­te­ri­aal, te gebrui­ken voor pro­mo­tie­ma­te­ri­aal.
10.2 Pro­mo­tie­ma­te­ri­aal wordt uit­slui­tend door Flaw­less Wed­dings gebruikt voor pro­mo­tie­doel­ein­den op web­si­te, soci­al media, beurs­ma­te­ri­aal, etc.