Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes/overeenkomsten van Flawless Weddings.

Definities

Gebruiker: Jerain de Vries-Venetiaan, handelend onder de naam Flawless Weddings, gevestigd in Purmerend aan de Speltstraat 4 en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 76815021.
Opdrachtgever: Diegene die de gelding van de Algemene voorwaarden heeft aanvaard en die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, verloving, jubileum of ander evenement.

Artikel 1: Totstandkoming en inhoud van de offerte/overeenkomst

1.1 Flawless Weddings is ten alle tijden bevoegd om de Algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van de Algemene voorwaarden staat op de website.
1.2 De Algemene voorwaarden die verstrekt zijn bij het tot stand komen van de offerte/overeenkomst is van kracht ondanks tussentijdse wijziging(en).
1.3 Afwijkingen op deze Algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen de partijen zijn overeengekomen.

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht/overeenkomst

2.1 Flawless Weddings is pas verplicht de opdracht uit te voeren na ontvangst van de ondertekende offerte/overeenkomst en na betaling van 25% van het totaalbedrag zoals vermeld staat in artikel 5.2.
2.2 Flawless Weddings heeft ten alle tijden het recht om de hulp van derden in te schakelen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever en zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
Flawless Weddings zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen als er hulp van derden noodzakelijk is.

Artikel 3: Wijzigen/annuleren van de opdracht/overeenkomst

3.1 Indien er een wijziging of aanvulling van de opdracht/overeenkomst wenselijk of noodzakelijk is, zal dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden tussen de partijen.
3.2 Indien artikel 3.1 van kracht wordt, zal het overeengekomen bedrag in de offerte/overeenkomst eventueel verhogen.
3.3 Flawless Weddings heeft ten alle tijden het recht om wettelijk opgelegde prijsstijgingen en onverwachte noodzakelijke hogere kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Deze kosten dienen alleen te zijn ontstaan in het tijdbestek tussen de opdrachtbevestiging en uiterlijke uitvoering van de opdracht. Flawless Weddings zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4: Medewerking door de opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Flawless Weddings zo spoedig mogelijk wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
4.2 De opdrachtgever brengt Flawless Weddings altijd tijdig op de hoogte van eventuele uitgaven in verband met budgetbewaking.
4.3 De opdrachtgever maakt ter inspiratie voor Flawless Weddings een digitaal moodboard.

Artikel 5: Betalingstermijn/condities

5.1 Voor de dienstverlening van Flawless Weddings zal een totaalprijs worden berekend. Dit bedrag is vrij van BTW en excl. vervoerskosten.
5.2 Het totaalbedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Bij de (volledige) organisatie van een bruiloft wordt het totaalbedrag in drie delen gefactureerd: 25% bij het tot stand komen van de offerte/overeenkomst, 50% halverwege de planning van de bruiloft en 25% de week voor de bruiloft. Bij een trouw adviesgesprek wordt het totaalbedrag volledig gefactureerd (100%) nadat deze heeft plaatsgevonden.
5.3 Bij akkoord van de offerte/overeenkomst moet binnen 14 dagen na dagtekening betaling door de opdrachtgever plaatsvinden.
5.4 Indien de opdracht meer uren in beslag neemt dan vooraf is aangegeven, zal een meerprijs in rekening worden gebracht. Deze meerprijs is per uur en vrijgesteld van BTW. Bij het vermoeden van het overschrijden van het aantal uren zal Flawless Weddings de opdrachtgever tijdig hiervan op de hoogte stellen.
5.5 De door Flawless Weddings gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de offerte/overeenkomst worden in rekening gebracht op basis van € 0,45 per gereden kilometer. De vervoerskosten worden in rekening gebracht zoals vermeld staat in artikel 5.6.
5.6 Na de dag van de bruiloft ontvangt opdrachtgever een eindfactuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten zoals vervoerskosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de offerte/overeenkomst.
5.7 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

Artikel 6: Aansprakelijkheid, vrijwaring en overmacht

6.1 Indien de opdrachtgever te laat, gebrekkige of geen informatie verstrekt aan Flawless Weddings m.b.t. diverse uitgaven die zijn gemaakt, zal deze niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade of extra kosten die kunnen ontstaan. Bovenstaande is alleen van toepassing bij budgetbewaking die
Flawless Weddings als dienstverlening biedt en/of bij de wens van opdrachtgever.
6.2 Flawless Weddings is niet aansprakelijk voor schade die gemaakt is door derden of door indirecte schade. Hieronder wordt gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie verstaan.
6.3 Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Flawless Weddings die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Flawless Weddings slechts voor directe schade aansprakelijk tot het maximum van het overeengekomen bedrag.

6.4 Flawless Weddings is niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de opdracht ten gevolge van overmacht. Hieronder wordt elke tekortkoming die Flawless Weddings niet kan worden toegerekend verstaan, zoals ongeval, brand, staking, wegoponthoud, overstromingen, ziekte, etc.
Flawless Weddings zal echter de nodige maatregelingen nemen om de ontstane gevolgen te beperken.
6.5 Indien artikel 6.4 van kracht wordt, zal Flawless Weddings de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling van op de hoogte stellen.
6.6 Flawless Weddings is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Flawless Weddings of derden.
6.7. Indien opdrachtgever aan Flawless Weddings informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
6.8 De opdrachtgever is verplicht een bruiloftsverzekering af te sluiten. Mocht de opdrachtgever daar niet toe bereid zijn, dan is Flawless Weddings ten alle tijden niet aansprakelijk voor de eventuele financiële schade die de opdrachtgever kan lijden als het huwelijk buiten de schuld van de opdrachtgever om niet door kan gaan of verplaatst moet worden.

Artikel 7: Ontbinding overeenkomst

7.1 Flawless Weddings heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
7.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij incorrect gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, heeft
Flawless Weddings ten alle tijden het recht om af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst.
7.3 Indien artikel 7.1 en/of 7.2 van kracht is, zullen de eventuele kosten geheel voor rekening van de opdrachtgever zijn.
7.4 Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Flawless Weddings gemaakte kosten, als gevolg van deze annulering, in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 75% bij annulering tot 8 weken voor de dag van de bruiloft; 90% bij annulering 3 tot 8 weken voor de dag van de bruiloft en 100% bij annulering in de laatste 3 weken voor de dag van de bruiloft of bij annulering op de dag van de bruiloft.

Artikel 8: Klachtenafhandeling

8.1 Opdrachtgever dient uiterlijk binnen 4 weken na de uitvoeringsdatum, schriftelijk zijn klacht kenbaar te maken bij Flawless Weddings. Dit dient zo gedetailleerd mogelijk omschreven te zijn zodat Flawless Weddings in staat is correct hierop te reageren.
8.2 Indien de klacht gegrond is, zal Flawless Weddings de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen in de gesloten overeenkomst.
8.3 Indien artikel 8.1 van kracht is en artikel 8.2 niet meer mogelijk of zinvol is, zal
Flawless Weddings slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Zowel de opdrachtgever als Flawless Weddings zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij, in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron, hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichtingen gelden ook voor ingeschakelde derden.

Artikel 10: Promotiemateriaal

10.1 Opdrachtgever geeft Flawless Weddings toestemming om de naam van de opdrachtgever en promotiemateriaal zoals foto’s en videomateriaal te gebruiken voor promotiemateriaal.
10.2 Promotiemateriaal wordt uitsluitend door Flawless Weddings gebruikt voor promotiedoeleinden op website, social media, beursmateriaal, etc.
10.3 Indien artikel 10.2 van kracht wordt, zal Flawless Weddings de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.