trouwjurken

Dien­sten

Zor­ge­loos genie­ten van jul­lie brui­loft én alle voor­be­rei­din­gen? Flaw­less Wed­dings helpt jul­lie hier graag bij. Via con­tact kun je al je wen­sen door­ge­ven. Ik neem dan bin­nen 24 uur con­tact met jul­lie op. Uiter­aard ben ik ook tele­fo­nisch bereikbaar.

Wed­ding­plan­ner

00Een brui­loft tot in de punt­jes gere­geld heb­ben van A tot Z? Zor­ge­loos genie­ten van jul­lie trouw­dag? Geen fami­lie­lid of vriend wil­len belas­ten met deze zwa­re en ver­ant­woor­de­lij­ke taak? Dan ben ik graag de diri­gent op jul­lie bruiloft.

Tarief: € 4.500,-*

Dit tarief is incl. trouw­dag à 10–12 uur (voor extra uren geldt een uur­ta­rief van
€ 65,-*).

Cere­mo­nie­mees­ter

Als bruids­paar zelf de brui­loft rege­len en al je gas­ten onbe­zorgd laten genie­ten van jul­lie spe­ci­a­le dag? Als cere­mo­nie­mees­ter help ik jul­lie graag bij de laat­ste voor­be­rei­din­gen en neem alles uit han­den op jul­lie trouw­dag zelf.

Tarief: € 2.000,-*

Dit tarief is incl. trouw­dag à 10–12 uur (voor extra uren geldt een uur­ta­rief van
€ 65,-*).

Advies­ge­sprek

Plan­nen jul­lie lie­ver zelf je brui­loft, maar kun­nen jul­lie wat advies en tips gebruiken?

Ik help jul­lie hier graag bij zodat jul­lie samen een FLAWLESS trouw­dag tege­moet kun­nen gaan.

 Tarief: € 199,-*

Dit tarief is geba­seerd op 2 uur (voor extra uren geldt een uur­ta­rief van € 65,-*).

*Alle boven­staan­de bedra­gen zijn vrij van BTW, excl. even­tu­e­le parkeer‑, reis,- ver­voers,- en ver­blijf­kos­ten en excl. assistent.

Dienst op maat

Een totaal ande­re dienst voor ogen, zoals bij­voor­beeld het rege­len van een aan­zoek, een jubi­le­um of een des­ti­na­ti­on wed­ding? Ik kan hier uiter­aard een (gro­te) rol in spe­len. Er kan ook een samen­voe­ging of mix van de boven­staan­de dien­sten gemaakt wor­den. Alles is moge­lijk! Tij­dens een ken­nis­ma­kings­ge­sprek bespre­ken we uit­ge­breid jul­lie wen­sen en ideeën.

Tarief: nader over­een te komen