Erva­rings­ver­ha­len

‘Zij heeft oog voor zowel gro­te lij­nen als details’

Jerain heeft voor onze brui­loft de wed­ding­plan­ning gedaan en de cere­mo­nie in goe­de banen geleid. Zij stelt de wen­sen van het bruids­paar cen­traal en denkt van­uit daar mee over de plan­ning van essen­ti­ë­le zaken. Jerain is heel hel­der, betrok­ken, cre­ëert rust en is zeer punc­tu­eel. Zij heeft oog voor zowel de gro­te lij­nen als de details. Deze kwa­li­tei­ten heb­ben ons als bruids­paar enorm gerust­ge­steld.
Jerain werkt over­zich­te­lijk en zij heeft ons scherp gehou­den als het gaat om de plan­ning en voor­be­rei­ding. Door haar ken­nis, maar voor­al ook door haar war­me per­soon­lijk­heid kij­ken wij met een gro­te glim­lach terug op onze gro­te dag.

Cha­ri­ty en Melvin

‘Jerain is een topper!’

Wat een werk heb­ben wij haar gege­ven op onze trouw­dag. Maar ze stel­de ons en ons gezel­schap gerust met haar bre­de glim­lach. Ik weet echt niet wat ik zon­der haar op mijn gro­te dag had gedaan!
De com­pli­men­ten van al onze gas­ten stro­men bin­nen voor al het werk dat zij gele­verd heeft. 

Dui­zend­maal dank, Jerain.

Lore­na en Bastiaan

‘Ik kan Jerain aan ieder­een van har­te aanbevelen’

De samen­wer­king met Jerain als weddingplanner/ceremoniemeester was één groot suc­ces! Jerain heeft de brui­loft van A tot Z hel­pen orga­ni­se­ren. Tij­dens de brui­loft was zij cere­mo­nie­mees­ter en dank­zij haar kon­den de gas­ten maxi­maal genie­ten. Haar manier van wer­ken gaf erg veel ver­trou­wen en maak­te dat wij als Bri­de Squad heb­ben geno­ten van de brui­loft. Ik kan Jerain ieder­een van har­te aan­be­ve­len. Wat een fan­tas­tisch mens! Haar plan van aan­pak, erva­ring en per­soon­lij­ke bege­lei­ding is super goed bevallen.

Ger­alynn

Bruidspaar buiten open een groot balkon

‘Niks is haar teveel en ze gaat geen uit­da­ging uit de weg’

Wat een fan­tas­ti­sche dag heb­ben wij gehad!
Daar heeft Jerain voor gezorgd. Zij is erg pro­fes­si­o­neel en weet wat ze doet. Niks is haar teveel en ze gaat geen uit­da­ging uit de weg. Dat maakt Jerain uniek! Jerain heeft een ener­gie­vol­le en spran­ke­len­de uit­stra­ling waar­door je je gelijk op je gemak voelt bij haar. Ook de crew die zij erbij zoekt is gewel­dig. Jerain laat ieder­een shi­nen op die dag en daar­om advi­se­ren wij ieder­een een Jerain!

Wen­dy en Patrick

‘We raden Flaw­less Wed­dings aan ieder­een aan’

Jerain is een top­per. Door haar oprecht­heid en coa­ching heb­ben wij bei­den onze droom­jurk gevon­den. Er werd goed naar ons geluis­terd. We wer­den seri­eus geno­men en de hele dag was tot in de punt­jes goed geor­ga­ni­seerd en in goe­de banen geleid. Het draai­boek zag er pro­fes­si­o­neel en over­zich­te­lijk uit en wij hoef­den ons ner­gens zor­gen om te maken. Wij raden Flaw­less Wed­dings aan ieder­een aan. Dank­zij Jerain heb­ben wij een fan­tas­ti­sche dag gehad.

Loui­se en Jennifer