Pri­va­cy­ver­kla­ring

Flaw­less Wed­dings hecht veel waar­de aan de bescher­ming, ver­trou­we­lijk­heid en inte­gri­teit van jouw per­soons­ge­ge­vens en is ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­wer­king hier­van. Waar­om we deze gege­vens nodig heb­ben en hoe we deze gebrui­ken, staat in deze pri­va­cy­ver­kla­ring weergegeven.

Con­tact­ge­ge­vens Flaw­less Weddings

Spelt­straat 4
1446 DA Purmerend
06 25730959
info@flawlessweddings.nl
KvK nr: 76815021
BTW-ID: NL003118179B17

Per­soons­ge­ge­vens die wij verwerken

Flaw­less Wed­dings ver­werkt je per­soons­ge­ge­vens door­dat je gebruik maakt van onze dien­sten en/of omdat je deze gege­vens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hier­on­der een over­zicht van de per­soons­ge­ge­vens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboor­te­da­tum;
 • Geboor­te­plaats;
 • Adres­ge­ge­vens;
 • Tele­foon­num­mer;
 • E‑mailadres;
 • Trouw­da­tum;
 • Gas­ten­lijs­ten (incl. minderjarigen);
 • Ove­ri­ge per­soons­ge­ge­vens die je actief ver­strekt bij­voor­beeld in cor­res­pon­den­tie en/of via tele­fo­nisch contact;
 • Loca­tie­ge­ge­vens;
 • Lijst met con­tact­ge­ge­vens van de klant (via een app);
 • Bank­re­ke­ning­num­mer.

Bij­zon­de­re en/of gevoe­li­ge per­soons­ge­ge­vens die wij verwerken

 • Sek­su­e­le voor­keur (bv. homohuwelijk);
 • Gods­dienst (bv indien er voor de kerk getrouwd wordt);
 • Etni­sche afkomst;
 • Gezond­heid (bv indien dit van invloed is op het uit­voe­ren van de overeenkomst).

Per­soons­ge­ge­vens die wij ver­wer­ken voor de vol­gen­de doelen

 • Beta­lings­af­han­de­ling;
 • Tele­fo­nisch of e‑mail con­tact indien dit nodig is om onze dienst­ver­le­ning uit te kun­nen voeren;
 • Het in goe­de orde leve­ren en uit­voe­ring van de dien­sten en goe­de­ren zoals overeengekomen;
 • Vol­doen aan de wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen, zoals het bij­hou­den van een administratie.

Geau­to­ma­ti­seer­de besluitvorming

Flaw­less Wed­dings neemt niet op basis van geau­to­ma­ti­seer­de ver­wer­kin­gen beslui­ten over zaken die (aan­zien­lij­ke) gevol­gen kun­nen heb­ben voor per­so­nen. Het gaat hier om beslui­ten die wor­den geno­men door computerprogramma’s of ‑sys­te­men, zon­der dat daar een mens (bij­voor­beeld een mede­wer­ker van Flaw­less Wed­dings) tus­sen zit.

Bewa­rings­ter­mijn persoonsgegevens

Flaw­less Wed­dings bewaart je per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan strikt nodig is om de doe­len te rea­li­se­ren waar­voor je gege­vens wor­den ver­za­meld. Wij han­te­ren de vol­gen­de bewaar­ter­mij­nen voor de vol­gen­de (cate­go­rie­ën) van persoonsgegevens:

Per­soons­ge­ge­vens:

 • Bewaar­ter­mijn: 7 jaar;
 • Reden: fis­ca­le bewaarplicht.

Bij­zon­de­re persoonsgegevens:

 • Bewaar­ter­mijn: 2 jaar;
 • Reden: alge­me­ne ver­or­de­ning gege­vens­be­scher­ming (AVG).

Delen van per­soons­ge­ge­vens met derden

Flaw­less Wed­dings ver­koopt jouw gege­vens niet aan der­den en zal deze uit­slui­tend ver­strek­ken indien dit nodig is voor de uit­voe­ring van onze over­een­komst met jou of om te vol­doen aan een wet­te­lij­ke ver­plich­ting. Met bedrij­ven die jouw gege­vens ver­wer­ken in onze opdracht, slui­ten wij een bewer­kers­over­een­komst om te zor­gen voor een­zelf­de niveau van bevei­li­ging en ver­trou­we­lijk­heid van jouw gege­vens. Flaw­less Wed­dings blijft ver­ant­woor­de­lijk voor deze verwerkingen.

Coo­kies, of ver­ge­lijk­ba­re tech­nie­ken die wij gebruiken

Flaw­less Wed­dings maakt op haar web­si­te geen gebruik van coo­kies, of ver­ge­lijk­ba­re technieken. 

Soci­al media

Com­mu­ni­ca­tie via de ver­schei­de­ne soci­al media­ka­na­len (Facebook, Whats­app, Twit­ter, Lin­kedIn, Inst­agram) en het delen van pri­va­cy­ge­voe­li­ge infor­ma­tie, is jouw eigen ver­ant­woor­de­lijk­heid. Deze pri­va­cy­ver­kla­ring is dan ook niet van toe­pas­sing op hoe soci­al media­plat­forms omgaan met de door jouw ver­strek­te data. We wij­zen je erop dat veel soci­al media­plat­forms bui­ten de Euro­pe­se Unie zijn geves­tigd en gege­vens opslaan bui­ten de Euro­pe­se Unie. De pri­va­cy­wet­ge­ving van de Euro­pe­se Unie geldt dan meest­al niet. We raden je aan om de pri­va­cy­ver­kla­ring van deze soci­al media­ka­na­len goed door te nemen.

Gege­vens inzien, aan­pas­sen of verwijderen

Je hebt het recht om je per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te ver­wij­de­ren. Daar­naast heb je het recht om je even­tu­e­le toe­stem­ming voor de gege­vens­ver­wer­king in te trek­ken of bezwaar te maken tegen de ver­wer­king van jouw per­soons­ge­ge­vens door Flaw­less Wed­dings en heb je het recht op gege­vens­over­draag­baar­heid. Dat bete­kent dat je bij ons een ver­zoek kan indie­nen om de per­soons­ge­ge­vens die wij van jou beschik­ken in een com­pu­ter­be­stand naar jou of een ander, door jou genoem­de orga­ni­sa­tie, te sturen.Je kunt een ver­zoek tot inza­ge, cor­rec­tie, ver­wij­de­ring, gege­vens­over­dra­ging van je per­soons­ge­ge­vens of ver­zoek tot intrek­king van je toe­stem­ming of bezwaar op de ver­wer­king van jouw per­soons­ge­ge­vens stu­ren naar info@flawlessweddings.nl.

Om er zeker van te zijn dat het ver­zoek tot inza­ge door jou is gedaan, vra­gen wij jou een kopie van je iden­ti­teits­be­wijs met het ver­zoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pas­fo­to, MRZ (machi­ne rea­da­ble zone, de strook met num­mers onder­aan het pas­poort), pas­poort­num­mer en Bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN) zwart. Dit ter bescher­ming van je pri­va­cy. We rea­ge­ren zo snel moge­lijk, maar bin­nen vier weken, op jouw verzoek .

Flaw­less Wed­dings wil je er tevens op wij­zen dat je de moge­lijk­heid hebt om een klacht in te die­nen bij de nati­o­na­le toe­zicht­hou­der, de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens. Dat kan via de vol­gen­de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Ten­zij er toe­stem­ming is van ouders/voogd, heeft Flaw­less Wed­dings niet de inten­tie per­soons­ge­ge­vens te ver­za­me­len van web­si­te­be­zoe­kers die jon­ger zijn dan 16 jaar. We kun­nen ech­ter niet con­tro­le­ren of een bezoe­ker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrok­ken te zijn bij de onli­ne acti­vi­tei­ten van hun kin­de­ren om zo te voor­ko­men dat er gege­vens over kin­de­ren ver­za­meld wordt zon­der ouder­lij­ke toe­stem­ming. Als je ervan over­tuigd bent dat wij zon­der die toe­stem­ming per­soon­lij­ke gege­vens heb­ben ver­za­meld die jon­ger zijn dan 16 jaar, neem dan con­tact met ons op via info@flawlessweddings.nl, dan ver­wij­de­ren wij deze informatie.

Bevei­li­gen van persoonsgegevens

Flaw­less Wed­dings neemt de bescher­ming van jouw gege­vens seri­eus en neemt pas­sen­de maat­re­ge­len om mis­bruik, ver­lies, onbe­voeg­de toe­gang, onge­wens­te open­baar­ma­king en onge­oor­loof­de wij­zi­ging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gege­vens toch niet goed bevei­ligd zijn of er aan­wij­zin­gen zijn van mis­bruik, neem dan con­tact op met Jerain de Vries-Vene­ti­aan via info@flawlessweddings.nl.

Deze pri­va­cy­ver­kla­ring (V1.0 d.d. 1 febru­a­ri 2020) gaat in per 1 febru­a­ri 2020. Flaw­less Wed­dings behoudt zich het recht voor om wij­zi­gin­gen aan te bren­gen in onze pri­va­cy­ver­kla­ring. De actu­e­le ver­sie is gepu­bli­ceerd op onze website.

Mocht je als­nog vra­gen heb­ben over deze pri­va­cy­ver­kla­ring dan kun je altijd con­tact opne­men met Jerain de Vries-Vene­ti­aan via info@flawlessweddings.nl en 06 25730959.