Privacyverklaring

Flawless Weddings hecht veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking hiervan. Waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken, staat in deze privacyverklaring weergegeven.

Contactgegevens Flawless Weddings

Speltstraat 4
1446 DA Purmerend
06 25730959
info@flawlessweddings.nl
KvK nr: 76815021
BTW-ID: NL003118179B17

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flawless Weddings verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E‑mailadres;
 • Trouwdatum;
 • Gastenlijsten (incl. minderjarigen);
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of via telefonisch contact;
 • Locatiegegevens;
 • Lijst met contactgegevens van de klant (via een app);
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Seksuele voorkeur (bv. homohuwelijk);
 • Godsdienst (bv indien er voor de kerk getrouwd wordt);
 • Etnische afkomst;
 • Gezondheid (bv indien dit van invloed is op het uitvoeren van de overeenkomst).

Persoonsgegevens die wij verwerken voor de volgende doelen

 • Betalingsafhandeling;
 • Telefonisch of e‑mail contact indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het in goede orde leveren en uitvoering van de diensten en goederen zoals overeengekomen;
 • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Flawless Weddings neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of ‑systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flawless Weddings) tussen zit.

Bewaringstermijn persoonsgegevens

Flawless Weddings bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:

 • Bewaartermijn: 7 jaar;
 • Reden: fiscale bewaarplicht.

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Bewaartermijn: 2 jaar;
 • Reden: algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Delen van persoonsgegevens met derden

Flawless Weddings verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Flawless Weddings blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Flawless Weddings maakt op haar website geen gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken.

Social media

Communicatie via de verscheidene social mediakanalen (Facebook, Whatsapp, Twitter, LinkedIn, Instagram) en het delen van privacygevoelige informatie, is jouw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jouw verstrekte data. We wijzen je erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden je aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flawless Weddings en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@flawlessweddings.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Flawless Weddings wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Tenzij er toestemming is van ouders/voogd, heeft Flawless Weddings niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld die jonger zijn dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@flawlessweddings.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiligen van persoonsgegevens

Flawless Weddings neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jerain de Vries-Venetiaan via info@flawlessweddings.nl.

Deze privacyverklaring (V1.0 d.d. 1 februari 2020) gaat in per 1 februari 2020. Flawless Weddings behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. De actuele versie is gepubliceerd op onze website.

Mocht je alsnog vragen hebben over deze privacyverklaring dan kun je altijd contact opnemen met Jerain de Vries-Venetiaan via info@flawlessweddings.nl en 06 25730959.