Samen­wer­kin­gen

Flaw­less Wed­dings heeft een ruim net­werk aan trouw­pro­fes­si­o­nals*. Ik gun mijn bruids­pa­ren het aller bes­te en werk daar­om graag samen met deze toppers.

*Het bruids­paar is vrij om zelf een keu­ze te maken en uiter­aard is het geen ver­plich­ting om voor één van onder­staan­de pro­fes­si­o­nals te kiezen.

Voor mij is er niets mooi­ers dan de emo­tie en roman­tiek van jul­lie brui­loft vast te leg­gen. In jul­lie natuur­lij­ke staat zijn jul­lie het mooist! Geen onno­dig gepo­seer dus; ik leg de dag vast zoals hij écht was. Onge­dwon­gen, ont­span­nen, puur. 

De brui­loft draait vol­le­dig om jul­lie en hoe jul­lie die dag met fami­lie en gelief­den het leven en jul­lie lief­de vie­ren. Aan mij is het om alle mooie momen­ten met mijn came­ra te ver­eeu­wi­gen. Daar­om foto­gra­feer ik op een onop­val­len­de, sub­tie­le manier en tege­lij­ker­tijd ben ik daar waar nodig om de ech­te emo­ties van de dag vast te leggen.

Ik heb van mijn hob­by mijn werk gemaakt en die lief­de voor het vak zien jul­lie terug in jul­lie trouwreportage!

Mijn naam is Caro­li­ne en ik heb een moder­ne bruids­bou­ti­que in Pur­me­rend. Het is een win­kel waar je op je gemak en zon­der ande­re brui­den om je heen jouw trouw­jurk kunt uitzoeken. 

Mijn pas­sie is brui­den mooi maken en blij de win­kel uit te laten gaan. Je mag bij ons ieder­een mee­ne­men die voor jou belang­rijk zijn om jouw droom­jurk uit te zoe­ken. Het vin­den van de juis­te jurk is natuur­lijk het aller­leuk­ste van de voorbereidingen!

Onze gewel­di­ge col­lec­tie bestaat uit ver­schil­len­de sty­len en heb­ben wij een uit­ge­breid assor­ti­ment aan acces­soi­res. Kort­om, wij ver­zor­gen jouw look van top tot teen!

LET’S GET DRESSED, BE INSPIRED AND BE LOVED

Bruidspaar buiten open een groot balkon

Lie­ve bruid,

Die cre­a­tie­ve onder­ne­mer die het liefst brui­den laat stra­len in hun vol­ste kracht ben ik, Sabrina.

Zoek je iets voor over je trouw­jurk (je kent ons kli­maat), maar is een bole­ro of shawl niks voor jou? Ik kan jou hel­pen aan die eye­cat­cher. Sinds 2017 heb ik hon­der­den brui­den een per­soon­lij­ke touch mogen mee­ge­ven in de vorm van een hand­be­schil­derd of bedrukt trouw­jas­je. Het ver­sterkt niet alleen je per­soon­lijk­heid op de trouw­dag, maar ook daar­na! En wil je het hele­maal com­pleet maken, dan kan ik ook een bedruk­te kimo­no voor je maken voor het ‘Get rea­dy’ moment.

Wat kan ik eigen­lijk niet per­so­na­li­se­ren? Durf de stap te wagen als moder­ne bruid!

Mijn naam is Fem­ke en ik ont­werp met veel ple­zier jul­lie wed­ding sta­ti­o­ne­ry (druk­werk).

Ik heb een bestaan­de col­lec­tie waar­uit jul­lie een ont­werp kun­nen kie­zen, maar ook voor een ont­werp op maat zijn jul­lie bij mij aan het juis­te adres. Daar­naast kan ik ook plaats­kaart­jes kal­li­gra­fe­ren en (welkomst-)borden maken.

Ik neem maar een beperkt aan­tal brui­lof­ten aan per maand, waar­door ‘mijn’ trouw­kop­pels een per­soon­lij­ke bena­de­ring kun­nen ver­wach­ten. Ik ben erg betrok­ken en wil oprecht het bes­te voor jullie.

It’s all in the details

Bruidspaar buiten open een groot balkon

Mijn naam is Mir­jam Meij­er en ik ben pro­fes­si­o­neel bruids­ty­lis­te. Al jaren­lang werk ik met heel veel ple­zier in de bruidsbranche.

Ik heb meest­al de eer om één van de eer­sten te zijn met wie de bruid haar trouw­dag start. Voor mij is er dan ook niets belang­rij­ker dan dat zij lek­ker kan gaan zit­ten en genie­ten van het moment, weten­de dat zij straks stra­lend de deur uit gaat.

Jerain en ik vor­men samen een top­team. Een brui­loft tot in de punt­jes gere­geld heb­ben èn er mooi uit­zien. Wie wil dat nou niet? 

Mijn naam is Malou en ik maak met veel ple­zier unie­ke bloem cre­a­ties die écht bij jul­lie pas­sen. Ik maak voor jul­lie een maat­werk bloe­men­con­cept waar­bij we aan alles den­ken. Jul­lie out­fit, per­soon­lij­ke eigen­schap­pen, de loca­tie, geu­ren, kleu­ren en spe­ci­a­le bloe­men waar jul­lie van hou­den. Ik ga graag een stap ver­der met unie­ke con­cep­ten en maat­werk fra­mes en ondergronden.

Jul­lie lief­des­ver­haal ver­tel­len met een écht per­soon­lijk maat­werk bloe­men con­cept voor jul­lie brui­loft.

Mijn naam is Evert Doorn en sinds 2009 foto­gra­feer ik als full­ti­me foto­graaf brui­lof­ten. Het liefst maak ik foto’s die een ver­haal ver­tel­len, met emo­tie, humor en sfeer. De ver­bin­ding tus­sen men­sen is wat een brui­loft zo bij­zon­der maakt en dat laat ik graag terug­zien in mijn werk. Die beeld­ver­ha­len wor­den ver­teld door onze uniek hand­ge­maak­te albums die we vol­le­dig in eigen beheer maken!

Na een onge­lo­fe­lijk tof­fe en fij­ne samen­wer­king met Jerain werd mij met­een dui­de­lijk dat zij haar werk met veel pas­sie doet en niets aan het toe­val over­laat. Dat ze goed zorgt voor ieder­een die bij de brui­loft is betrok­ken, maakt het een waar feest­je om met haar samen te werken.

Een fij­ne com­bi­na­tie voor ieder bruidspaar.

Bruidspaar buiten open een groot balkon
Mijn naam is Mary Koning en ik heb een bruids­huis in Ven­hui­zen, Noord-Hol­land. Bij ons is de pas­af­spraak altijd uniek, dit omdat wij spe­ci­aal voor jou een dag­deel reser­ve­ren. Als kers op de taart krijg je van ons een ver­wen­ne­rij aan­ge­bo­den voor 4 per­so­nen tij­dens de pas­ses­sie. Wij zijn trots op de samen­wer­king met meer­de­re onder­ne­mers in de trouw­bran­che,
waar­on­der Flaw­less Weddings.

Mary´s Bruids­huis moet je bele­ven! Je bent van har­te welkom. 

Mijn naam is James van der Ende en ik ben geves­tigd in Den Haag. Elke rela­tie heeft zijn eigen ver­haal en dat weer­spie­gelt zich op jul­lie trouw­dag. Mijn groot­ste pas­sie is het vast­leg­gen van de essen­ti­ë­le details van wat jul­lie brui­loft zo bij­zon­der maakt. Ik werk stil en onop­val­lend, daar­om kan ik men­sen op een pret­ti­ge manier bena­de­ren en vast­leg­gen hoe men­sen echt zijn. 

Ik leg het ver­haal vast, op de belang­rijk­ste dag.

Bruidspaar buiten open een groot balkon

Van der Valk Hotel Hoorn is een offi­ci­ë­le trouw­lo­ca­tie en biedt de moge­lijk­heid om jul­lie gehe­le brui­loft onder één dak te vie­ren. Natuur­lijk mag een fij­ne huwe­lijks­nacht tot een com­for­ta­be­le slaap­plaats voor de gas­ten niet ontbreken.

Het hotel beschikt over diver­se faci­li­tei­ten, zoals een casi­no, bios­coop, zwem­bad, fit­ness en wellness.

Van der Valk Hotel Hoorn is een uiterst moder­ne en sfeer­vol­le loca­tie om de mooi­ste dag van jul­lie leven te vie­ren in het bij­zijn van vrien­den en familie.