Werk­wij­ze

Ken­nis­ma­kings­ge­sprek / offer­te op maat

Ik kom graag bij jul­lie thuis voor een ken­nis­ma­kings­ge­sprek. Tij­dens het vrij­blij­ven­de gesprek bespre­ken we uit­ge­breid jul­lie ide­a­le brui­loft. Al jul­lie wen­sen, idee­ën en ver­wach­tin­gen komen aan bod. Tevens bespre­ken we wel­ke dienst­ver­le­ning van Flaw­less Wed­dings jul­lie het meest aan­spreekt en wat jul­lie bud­get is. Na afloop geven we elkaar de gele­gen­heid om een nacht­je over onze even­tu­e­le samen­wer­king na te den­ken. Een per­soon­lij­ke klik en het hier­bij horen­de ver­trou­wen is name­lijk zeer belang­rijk. Als we bei­den vol­mon­dig ‘YES’ tegen een samen­wer­king zeg­gen, zal ik een vrij­blij­ven­de offer­te op maat maken.

Plan van aanpak

Indien jul­lie akkoord zijn met de offer­te en afhan­ke­lijk van de geko­zen dienst­ver­le­ning stel ik een plan van aan­pak op. Dit is een over­zich­te­lijk plan waar­in dui­de­lijk staat ver­meld hoe de begro­ting eruit ziet en wie, wat en wan­neer uit­voert. Dit geeft rust, hou­vast en het is op deze manier mak­ke­lijk te over­zien wat er nog alle­maal moet gebeu­ren en waar we aan toe zijn. In aan­loop naar de brui­loft zal ik jul­lie bud­get bewaken.

Loca­tie/le­ve­ran­cier-voor­stel­len

First things first. Naar aan­lei­ding van jul­lie wen­sen en idee­ën ga ik op zoek naar een geschik­te loca­tie. Om te voor­ko­men dat jul­lie door de bomen het bos niet meer zien, krij­gen jul­lie van mij 3 voor­stel­len. Als daar een poten­ti­ë­le loca­tie tus­sen zit, plan ik een bezich­ti­gings­af­spraak voor jul­lie. Als de geschik­te loca­tie gevon­den is en de trouw­da­tum vast­staat, zal ik jul­lie bege­lei­den in het maken van keu­zes van leve­ran­ciers die per­fect in jul­lie totaal plaat­je pas­sen. Het con­tact zal ik ver­der met hen onderhouden.

Tus­sen­tijds (evaluatie)gesprek

Veel taken neem ik jul­lie uit han­den, maar uiter­aard is een tus­sen­tijds eva­lu­a­tie­ge­sprek gewenst. Afhan­ke­lijk van de trouw­da­tum bespre­ken we, 1 à 2x, tij­dens dit gesprek de laat­ste details. Van­zelf­spre­kend ben ik (tele­fo­nisch) bereik­baar en in deze moder­ne tijd is een gesprek via FaceTi­me of Whats­App ook mogelijk.

Digi­ta­le trouwpagina

Ik maak een digi­ta­le trouw­pa­gi­na voor jul­lie gas­ten. Van het pro­gram­ma, loca­tie en dressco­de tot R.S.V.P., cadeau­tips en over­nach­tings­mo­ge­lijk­he­den. Alles staat hier­in ver­meld. Deze trouw­pa­gi­na is te bezoe­ken via een per­soon­lij­ke link die je op je uit­no­di­ging kunt ver­mel­den. Zo heb­ben jul­lie gas­ten altijd recen­te infor­ma­tie van jul­lie trouw­dag bij de hand. 

The Wed­ding­day

 Ein­de­lijk is het zover! Jul­lie trouw­dag is aan­ge­bro­ken. Als cere­mo­nie­mees­ter ben ik het aan­spreek­punt voor alle gas­ten en leve­ran­ciers. Jul­lie trouw­dag zal FLAWLESS ver­lo­pen en pre­cies zijn zoals jul­lie voor ogen hebben.

Eva­lu­a­tie­ge­sprek

Een­maal bij­ge­ko­men van jul­lie trouw­dag blik­ken we terug op jul­lie mooi­ste dag. Ik ben benieuwd naar jul­lie per­soon­lij­ke ervaringen.